W co wierzymy?

W co wierzymy?

                                                             
To jasne! Protestanci są naśladowcami Marcina Lutra. Źle! Jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Marcin Luter, tak jak my wszyscy, był jedynie grzesznym człowiekiem. Pan Bóg posłużył się nim, aby na nowo pokazać światu skarb Ewangelii. XVI-wieczna odnowa Kościoła doprowadziła do wyłonienia się pięciu prawd, które do dzisiaj charakteryzują kościoły protestanckie:

Tylko łaska:

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9)
To jednocześnie najpiękniejsza i najtrudniejsza prawda chrześcijaństwa. Bóg uświadamia nam naszą słabość, to że nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy by “zasłużyć” na zbawienie.

Tylko wiara:
Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa” (Rzymian 3:28)
Dar Chrystusa człowiek może przyjąć jedynie wiarą. Dzięki ofierze Chrystusa jesteśmy w oczach Boga usprawiedliwionymi grzesznikami. Wiara bez uczynków miłości jest martwa. Dobre uczynki rodzą się z wiary.

Tylko Chrystus:
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus.” (1 Tymoteusza 2:5)
Ofiara Chrystusa była doskonała i wystarczająca. To ona pojednała nas z Ojcem. Tym samym wyklucza się inne pośrednictwo między Bogiem a człowiekiem oraz wszelkiego rodzaju dodatkowe czyny czy ofiary.

Tylko Pismo:
“Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim.” (Hebrajczyków 4:12)
Pismo Święte, Starego i Nowego Testamentu, jest podstawą i normą ponad wszystkie ludzkie tradycje, określającą pobożność i wiarę człowieka. Ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara, która poprzez łaskę staje się naszą drogą do zbawienia.

Więcej informacji tutaj lub u pastora 🙂